Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Credo

Jeg tror 
på den Gud
som overgår
alle ord og bilder
til og med Guds ord
Bibelen og evangeliene
for selv ordet Gud
kan ikke fange
dette mysterium
som føder livet selv
begynnelsen og enden
en uendelighet i tid og rom
Reklamer

The God above god

I believe
in the God above god
the God that is beyond
every word and image
beyond our imagination
beyond what is called the word of God
the Bible and the gospels
beyond even the word God itself
I believe in this sacred mystery
giving birth to all reality
this world, the universe
life from the beginning
to the end of time

 

Du er akseptert!

(Et redigert utdrag av Paul Tillich preken “Du er akseptert”, i “Grunnvollen ryster”, jeg har forenklet og modernisert språket enkelte steder)

“Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større.” Rom 12,20

Det er få ord som er mer fremmed for oss enn “synd” og “nåde.” De er fremmede nettopp fordi de er så velkjente… de har mistet så mye av sin opprinnelige kraft at vi for alvor bør spørre om vi burde bruke dem i det hele tatt, eller om vi burde forkaste dem som ubrukelige. Men det er en gåtefull sannhet med de store ordene i vår religiøse tradisjon: de kan ikke forkastes.

Alle forsøk på å erstatte dem, mine egne forsøk inkludert, har slått feil i formidlingen av den virkelighet de skulle uttrykke; resultatet har blitt overflatisk og kraftløs prat. Det finnes ingen erstatninger for ord som “synd” og “nåde.” Men det finnes en vei til å gjenoppdage deres betydning, den samme vei som leder oss ned i dypet av vår tilværelse som mennesker. I dette dyp ble disse ordene unnfanget, og der fikk de sin makt for all tid, der må de bli gjenoppdaget av hver generasjon og hver enkelt av oss.

Har vår tids mennesker fremdeles en anelse av syndens betydning? Er de og er vi, fremdeles klar over at synd ikke betyr en umoralsk handling, at ordet “synd” aldri burde bli brukt i flertall, og at det ikke er våre synder, men snarere vår synd som er livets store, altgjennomtrengende problem. Vet vi fremdeles at det er hovmodig og feilaktig å sette skille mellom mennesker ved å kalle noen “syndere” og andre “rettferdige?” For stiller vi opp slike skiller, så vil vi som regel oppdage at vi ikke helt tilhører “synderne”, siden vi har unngått de store syndene.

Jeg vil gjerne foreslå et annet ord for dere, ikke som en erstatning for ordet “synd”, men som en nyttig ledetråd i utlegningen av ordet “synd”: “fremmedgjøring.”(Tillich bruker her begrepet “separation”/”adskillelse” synonymt med “estrangement”/fremmedgjøring, jeg velger å bruke det siste ettersom det er mer i tråd med moderne språkdrakt).

Fremmedgjøring er noe som angår ethvert menneskes erfaring. Synd er fremmedgjøring. Å være i en tilstand av synd, er å være i en tilstand av fremmedgjøring. Denne fremmedgjøringen virker på tre måter, fremmedgjøringen mellom mennesker, fremmedgjøringen i forhold til oss selv, og fremmedgjøringen i forhold til tilværelsens grunn.

Denne fremmedgjøringen er preger altså hele vår eksistens, den er et universelt fenomen, og det er vår spesielle skjebne. For vi vet, som mennesker, at vi fremmedgjorte fra noe vi egentlig tilhører, og som vi burde være ett med. Vi vet at vår fremmedgjøring… er en erfaring som vi tar aktivt del i og som hele vår personlighet er involvert i, og at det slik også dreier seg om “skyld”. Fremmedgjøring som “skjebne” og “skyld” gir slik mening til ordet “synd”. Dette er tilstandens vår eksistens preges av, fra livets begynnelse til livets slutt.

Før synden blir til handling er den en tilstand. Det samme gjelder for nåden, for synd og nåde er forbundet med hverandre. Vi ville ikke vite hva synd var, hvis vi ikke først hadde en erfaring av livets enhet, som er erfaringen av nåde. På samme måte kunne vi ikke erfart hva nåden er, hvis det ikke var for erfaringen av fremmedgjøring, altså synd. Nåde er derfor like vanskelig å beskrive som synd… I nåde blir noe overvunnet, “til tross for” adskillelse og fremmedgjøring. Nåde er å bli gjenforening og forsoning med livet og seg selv. Nåde er å godta det som har blitt forkastet, den gir mening til våre liv, og forvandler skyld til tillit og mot.

Hvem har ikke, på et eller annet tidspunkt, følt seg ensom i selskap med andre. Følelsen av å være fremmedgjorte er sterkest når vi er omgitt av støy og snakk. I slike øyeblikk oppdager vi hvor fremmede vi er i forhold til andre mennesker, i langt sterkere grad enn når vi er alene… Vi isolerer oss selv, og klarer ikke å trenge gjennom til den andre, og ingen andre klarer å trenge gjennom til oss. Selv kjærligheten makter ikke å bryte gjennom disse veggene som står mellom oss. Hvem har ikke erfart dette selv i forhold til dem som står oss nærmest?

Det er noe i våre beste venners ulykke som vi ikke misliker. Hvem er så uærlig at han kan nekte for dette? Kjenner vi ikke alle på fristelsen til å trykke andre ned, for å fremheve og hevde oss selv? Bevisstheten om dette er erfaringen av fremmedgjøring og skyld.

Den mest gjenkjennelige formen for fremmedgjøring mellom mennesker er den som finnes mellom sosiale grupper og folk. Avstanden i tid og rom, er delvis opphevet på grunn av teknologiske fremskritt, men avstanden mellom hjertene har økt.

Fremmedgjøringen mellom mennesker blir åpenbart gjennom vår likegyldighet overfor andre menneskers lidelse, vi erkjenner denne, men likevel lever vi som om vi var totalt uvitende om den. Fremmedgjøringen dominerer slik alt liv.

Det er viktig å huske på at vi ikke bare er fremmedgjorte overfor andre, vi er også fremmedgjorte i forholdet til oss selv. Mennesket er splittet i sitt indre, vi kjemper med oss selv i sinne, hat og fortvilelse. Blandingen av egoisme og selvforakt følger oss gjennom livet, den hindrer oss i å elske andre mennesker, men også i å akseptere oss selv og å ta imot den kjærlighet som elsker oss ubetinget.

Den som er i stand til å elske seg selv, er også i stand til å elske andre, den som har overvunnet selvforakten har også overvunnet forakten mot andre mennesker. Men i dypet av vår fremmedgjøring, finnes erfaringen av at vi ikke er istand til å vise barmhjertighet og ubetinget kjærlighet ovenfor oss selv. Tvert imot er selvforakten og trangen til selvutslettelse like stor som selvoppholdelsesdriften.

I forakten og hån mot andre mennesker, ligger skjult vår selvforakt og trang til selvutslettelse. Nådeløshet mot andre bærer alltid i seg nådeløshet i forhold til oss selv. Denne splittelsen i oss selv ubevisst og bevisst, blir tydelig gjennom Paulus ord “Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, og det onde som jeg ikke vil, gjør jeg!” Han erfarte slik en splittelse mellom hans bevisste vilje og ubevisste krefter som virket i ham. Hvor ofte erfarer vi ikke at vi gjør ting i full bevissthet, som vi likevel har en følelse av at blir kontrollert av noen fremmed krefter i oss.

Hele vår tilværelse er preget av fremmedgjøringen forhold til andre mennesker og oss selv, på grunn av at vi er fremmedgjorte fra tilværelsens grunn, det som både er vår opprinnelse og målet for våre liv. Vi vet ikke hvor vi kommer fra, og hvor vi går. Vi er fremmede overfor livets- mysterium, dyp og storhet. Vi hører en stemme kalle fra dypet, men vi lukker våre ører. Vi føler at noe radikalt, totalt og ubetinget blir krevet fra oss, men vi gjør opprør mot det, flykter fra det, og nekter å godta det.

Likevel kan vi ikke flykte fra det, for hvis dette er vår dypeste grunn, det som vi er bundet til fra evighet til evighet, på samme måte som vi ikke kan flykte fra oss selv eller fra alt annet liv. Det som vi er fremmede fra vil alltid holde oss i sin makt. Dette fører oss til fortvilelsen, det finnes ingen utvei, vi kan ikke unnslippe den, selv ikke med å utslette oss selv, i overført eller bokstavlig betydning. Fortvilelsen blir åpenbart gjennom vår følelse av tomhet, meningsløshet, tvil og kynisme, som uttrykk fra at vi er skilt fra livets dypeste mening og grunn.

“Hvor synden er stor, er nåden større” skriver Paulus i det samme brevet som han beskriver den fremmedgjøring og synd som preger både enkeltmennesket og samfunnet. Han skriver disse ordene, fordi de beskriver den mest overveldende og avgjørende erfaringen i hans liv. I Jesus Kristus erfarte han at han var akseptert til tross for at han samtidig var avvist og fordømt, av andre mennesker og av selv selv. Denne erfaringen satte han i stand til å akseptere seg selv og andre mennesker. I det samme øyeblikket som han ble grepet av nåde og overveldet av denne, ble han gjenforent med det som han var fullstendig fremmedgjort fra.

Vet vi hva det vil si å bli grepet av nåde? Det betyr ikke at vi plutselig tror at Gud eksisterer, eller at Jesus er vår frelser, eller at Bibelen inneholder Sannheten. Det betyr heller ikke at vi blir mer moralske mennesker. Moralske fremskritt kan være en frukt av nåde, men det er ikke nåde, tvert imot kan det hindre oss å ta imot nåden. Et nådeløst forhold til Gud leder oss med nødvendighet til enten arroganse eller fortvilelse. Det ville være bedre å avvise Gud, Jesus og Bibelen enn å akseptere dem uten nåde. Hvis vi aksepterer dem uten nåde, vil dette bare øke vår fremmedgjørelse. Vi kan ikke forvandle våre liv, hvis vi ikke tillater det å bli forvandlet gjennom nåde.

Nåden griper oss når vi lider og ikke finner noe sted å hvile. Den griper oss når vi går gjennom den dødsskyggenes dal og erfarer at livet er tomt og meningsløst. Den griper oss når vår følelse fremmedgjøring er dypere enn vanlig, fordi vi har såret et menneske som vi elsker. Nåden griper oss når vi kjenner forakten for vår likegyldighet og svakhet, når vår manglende sinnsro og selvkontroll blir uutholdelig. Den griper oss når livet vi lengter etter synes utenfor rekkevidde, når avhengighet og tvang i årevis holder oss i sitt jerngrep, når angst og depresjon tar fra oss all glede og alt livsmot.

I slike øyeblikk kan lyset bryte igjennom vårt mørke, og det er som en stemme skulle si: «du er akseptert, Du er akseptert, akseptert av noe som er større enn deg selv, noe som du ikke kjenner navnet til. Spør ikke om dette navnet nå, kanskje vil du få vite det senere. Gjør ingenting, forsøk ikke å utrette noe, kanskje vil du gjøre mye senere. Søk ikke noe, ikke prøv å mestre noe, ha ingen intensjoner. Bare aksepterer at du er akseptert. Hvis dette skjer med deg, så er du grepet av nåde.

Etter en slik erfaring er det ikke sikker at du blir et bedre menneske, det er heller ikke sikkert at din tro blir sterkere. Men likevel er alt forandret. I det øyeblikket, overvinner nåden synden, isolasjonen og fremmedgjøringen. Ingenting er krevet av denne erfaringen, ingen religiøs eller moralsk eller intellektuell prestasjon, ingenting annet enn din aksept.

I lys av dette kan du erfare nådens makt i forhold til andre og til deg selv. Vi erfarer nåden i evnen til å møte hverandres blikk, og i erfaringen av å bli forsonet med andre mennesker. Vi erfarer nåden i å forstå hverandres ord, ikke bare i ordenes bokstavelige mening, men også i ordenes intensjon, selv når de er strenge eller harde.

Vi erfarer nåden i vår aksept av andre mennesker, selv når de er fiendtlige mot oss, for vi vet at dypest sett så tilhører vi hverandre, og kommer fra samme grunn. Vi erfarer nåden når det bygges broer over den tragiske kløften mellom generasjonene, mellom kjønnene, mellom folkegrupper og nasjoner. Vi kan til og med erfare nåde i vårt forhold til alt annet liv, når kløften mellom mennesket og naturen overvinnes.

I lys av denne nåden kan vi erfare at vi aksepterer oss selv, fordi vi selv har erfart å bli akseptert. Måtte vi bli gitt flere slike øyeblikk, for det er disse øyeblikkene som gjør det mulig å elske livet og oss selv.

Du kan ikke tvinge deg selv til å akseptere deg selv. Du kan ikke overtale noen til å akseptere seg selv. Men iblant hender det at du får kraften til å si «ja» til deg selv, og freden fyller deg og gjør deg hel, selvhatet og selvforakten forsvinner, og du blir forsonet med deg selv. Da kan du si at du vet betydningen av ordet nåde.

 

Syng for meg

jeg hører din stemme
men ordene gir ingen mening
jeg leser hva du skriver
men forstår ikke hva du prøver å si
så syng for meg
med ditt hjertes melodi
da vil jeg kjenne hemmeligheten
som er skjult bak dine ord

Enhver som har reist i den muslimske verden, eller har sett hvordan muslimer fremstilles på TV og film, kjenner uttrykket «Insha`Allah», altså «om Gud vil».

Det kan sies å dreie seg om både hengivelse og underkastelse for Guds vilje, men også en form for skjebnetro og fatalisme.

Underkastelsen for Guds vilje kan sies å være noe som kjennetegner muslimers tro, i en langt sterkere grad enn kristnes tro. Uttrykket «hvis Gud vil» er ikke en del av dagligtalen til kristne, i alle fall ikke i den vestlige verden.

Dette henger også sammen med de teologiske forskjellene mellom Islam og kristendom når det gjelder forståelsen av hvem Gud er. Guds suverenitet og opphøyethet vektlegges i langt større grad innenfor Islam enn i kristendommen, der inkarnasjonen, altså læren om hvordan Gud ble menneske i Jesus Kristus, har store konsekvenser for forståelsen av Gud, og forholdet mellom Gud og menneske.

Fokuset på Guds immanens, «hans» nærvær i vår verden, og at «han» åpenbares gjennom mennesket Jesus Kristus, har først til at Guds allmakt i langt større grad har blitt problematisert innenfor kristen teologi.

Guds allmakt balanseres slik med hans nærvær i det menneskelige, slik det kommer til uttrykk gjennom evangelienes fortellinger om Jesus. Gud åpenbares i lidelsen som den medlidende, gjennom Jesu død på korset, ikke som den suverene herskeren over alt som skjer.

Innenfor den liberale teologi kommer dette også til uttrykk gjennom kritikk av den objektive forsoningslæren, altså læren om at Jesu død på korset er en villet handling fra Guds side, der «han» forsoner mennesket med seg selv. En slik forståelse er fremmed for mange i våre dager, fordi en Gud som er villig til å ofre sin egen sønn står som selve antitesen av vår forståelse av en god og kjærlig far.

Forskjellen mellom kristen teologi og Islam, handler altså om en annen forståelse av Guds vilje og hvordan han handler i vår verden. Innenfor Islam vil alt som skjer til syvende og sist være et uttrykk for Guds vilje, som mennesket må underkaste seg. I motsetning til dette har vi i kristendommen en teologi som vektlegger Guds handling gjennom mennesket, vi er Guds hender og føtter, som gjør hans vilje i en vond verden.

Slik sett har den kristne en større frihet når det gjelder relasjonen til Gud og livet i sin helhet. At alt som skjer skal være Guds vilje er for de fleste kristne en fremmed tanke, det har også blitt en umulig tanke i møte med det siste århundres menneskeskapte tragedier, med holocaust som det kanskje tydeligste eksemplet.

En medlidende Gud som kaller oss til tjeneste for det gode i en ond verden, er slik et grunnleggende kristent motiv. Vi slipper å forholde oss til Gud som en despotisk tyrann, men kan i stedet se «ham» i møte med andre mennesker.

Spørsmålet er likevel om det ville være enklere å forsone seg selv med det vonde som skjer i livet, det som blir vårt liv og vår skjebne, hvis det dypest sett er Guds vilje. Kanskje er det lettere for en muslim å akseptere det vonde som skjer, «om Gud vil», enn for en kristen der det vonde skjer uavhengig av Guds vilje?

 

Ved inngangen til tempelet for Apollon i Delphi skal det ha stått en innskripsjon på gresk, Gnothi Seauton. Det betyr kjenn deg selv, og disse ordene ble tilskrevet orakelet som talte på samme sted i transe, og som rådgav herskere og vise menn.

Andre kilder tilskriver det til det gamle Egypt, der det skal være knyttet til tempelet i Luxor. Dette tempelet hadde en ytre del som var tilgjengelig for alle, mens den indre delen bare var tilgjengelig for dem som var initierte og hadde vist seg verdige til å stige inn i det helligste.

I tempelets forgård sto det skrevet en annen innskripsjon, «kroppen er Guds tempel». Dette kan kanskje forklare hvorfor aforismen «kjenn deg selv» var så viktig både for egypterne og for grekerne, for den som kjenner seg selv, får også kjennskap til Gud og tilværelses Guddommelige side.

Ordtaket «kjenn deg selv» speiles også i Sokrates ord «Det uutforskede liv er ikke ved å leve». Slik kan ordtaket sies også å ligge bak hele filosofiens historie, gjennom kjærligheten til visdom og sannhet.

Evnen til å gjenkjenne sitt eget speilbilde er noe av det som kjennetegner mennesket, selv om det ikke er eksklusivt for mennesket. Det finnes også enkelte dyr som kan gjenkjenne sitt eget speilbilde, enten det er snakk om menneskelignende aper, katter eller hunder.

Men menneske synes å være det eneste dyret som er i stand til å reflektere over sin egen eksistens, dvs. det reflekterer over at det er adskilt fra resten av verden.

Det er tidlig i barndommen at menneske kommer til denne erkjennelsen, først gjennom gjenkjennelsen av sitt eget speilbilde, og så ved den gryende erkjennelsen for at dette av et jeg er adskilt fra resten av verden. Før dette er verden utenfor bare en forlengelse av selvet, noe som barnet forsøker å kontrollere.

Selverkjennelsen fyller menneske med angst, for å være adskilt fra resten av verden innebærer også å være sårbar. Mytologisk sett uttrykkes denne selverkjennelsen i syndefallet, der Adam og Eva spiser frukten av kunnskapens tre, og ser at de er nakne og sårbare. Før dette øyeblikket lever de i det som Kirkegaard kaller den drømmende uskyld.

Denne tilstanden før syndefallet, før selverkjennelsen, kan sies å være perioden i et barns liv, da det lever i en symbiose med sin mor, og umiddelbart får tilfredsstilt sitt behov for nærhet og næring. Dette er en erfaring som mennesket bærer med seg gjennom livet som en nostalgisk og melankolsk lengsel, etter at denne tapte verden av fullkommen enhet, skal gjenopprettes.

Mennesket bærer slik i seg konfliktfylte følelser, på den ene siden bærer det i seg denne lengselen etter enhet, å kunne falle tilbake i sin drømmende uskyld, på den andre siden bærer det i seg lengselen etter å bryte fri og bli et selvstendig individ.

Selverkjennelsen følger mennesket gjennom livet i en ambivalens, mellom det som er kjent og ukjent. For mennesket er aldri fullstendig kjent ovenfor seg selv. Det finnes krefter i det underbevisste som preger mennesket, demoner som kan rive det i stykker, så lengde disse ikke blir brakt frem i bevissthetens og selverkjennelsens lys. Dette kan sies å ligge bak psykoanalysen og analytisk psykologi slik vi kjenner det fra Freud og Jung.

Mennesket bærer i seg ikke bare selverkjennelsen, men også selvbedraget, det bærer i seg evnen til ikke bare å fremstille seg selv gjennom bedrag ovenfor den ytre verden, det kan også bli et offer for dette bedraget selv. Selvbedraget er i virkeligheten et større problem for mennesket, fordi det ikke er i stand til å gjenkjenne løgnen, slik kan selvbedraget bli til en livsløgn. Altså en falsk fortelling om eget liv.

Spørsmålet er om mennesket er i stand til å se sannheten om sitt eget liv, eller om det til en viss grad er avhengig av livsløgnen for å kunne tolerere seg selv og sin egen tilkortkommenhet. I skuespillet Villanden gir Ibsen en presis diagnose av livsløgnens plass i et menneskes liv: «Tar De livsløgnen fra et gjennomsnittsmenneske, så tar De lykken fra ham med det samme»

Dette må sies å være en tragisk erkjennelse, for her blir løgnen selv et uttrykk for en sannhet om menneskelivet. Paradokset er likevel dette, et menneske som erkjenner at livet bærer i seg en forestilling, ikke bare ovenfor andre mennesker, men også ovenfor en selv, settes i stand til å erkjenne livsløgnen og frigjøre seg fra denne.

Den mystiske erfaringen

Religion og religiøs tro forbindes som regel med troens ytre kjennetegn, med hellige tekster, trosbekjennelser og dogmer, gudstjenester og ritualer, i tillegg til bønnen og et personlig fromhetsliv. Å være religiøs eller kristen blir sett i forhold til troens ytre kjennetegn, som et uttrykk for religiøs overbevisning og tro.

Men menneskets religiøsitet bærer også i seg en annen side, noe dypere, som ikke så lett lar seg definere. Det handler om erfaringene som knytter seg til troen, som for mange utgjør selve kjernen av troen.

Det dreier seg om dypt personlige erfaringer, som kan gi troen sitt utgangspunkt eller sin retning. Gjennom historien disse blitt karakterisert som mystiske erfaringer, som sies å relatere til en dypere form for erkjennelse. De kalles mystiske fordi de relaterer til noe som ikke lar seg empirisk etterprøve, og derfor avvises av en reduksjonistisk vitenskapelig rasjonalisme.

Menneskets religiøsitet bærer slik i seg en mystisk dimensjon, den relaterer til noe som ikke kan gripes med vår tanke eller intellekt, ganske enkelt fordi den relaterer til livets mysterium i seg selv. Det dreier seg om en form for erfaring som skiller seg fra alle andre erfaringer, det handler av om den mystiske erfaring av det hellige, av Gud, altså erfaringen av en transcendent virkelighet.

Jeg vil hevde at den mystiske dimensjonen kan sies å være kilden til all religiøsitet. Gjennom erfaringen av transcendens, av noe oversanselig og overstrømmende som ikke lar seg gripe eller redusere, åpnes det opp for et nytt rom i våre liv, det religiøse rommet, troens rom.

Det finnes ikke et entydig svar på hva som ligger i dette, erfaringen av dette mysteriet som vi kaller ved Guds navn, unndrar seg fra enhver definisjon fordi det av natur sprenger vårt grensene for vårt språk og våre forestillinger.

Mystikken handler med andre ord om det som ikke kan gripes, det som ikke er konkret. Det finnes slik en grunnleggende spenning mellom det mystiske og konkrete i menneskelivet. Denne spenningen går mellom det abstrakte, universelle og ideelle på den ene siden og det konkrete, eksistensielle og hverdagslige på den andre siden.

Det er relasjonen mellom Livet selv, i sitt uendelige dyp, i sin totalitet, og livet slik det erfares konkret, her og nå. Vi befinner oss i denne spenningen, fordi den er en del av oss selv, der bevisstheten fokuserer på det konkrete og håndgripelige, mens vi samtidig er del av en uendelighet, som vi er knyttet til gjennom vår underbevissthet. Det er spenningen mellom universets uendelige rom, og den enkelte stjerne og planet som vi kan få i sikte med en stjernekikkert.

Livet leves slik i to dimensjoner, en horisontal og en vertikal dimensjon. Den horisontale dimensjonen er det vi alle erfarer i hverdagen, med tiden som alltid løper fremover og styrer oss i våre daglige gjøremål, alt det vi fyller livet med. Samtidig lever vi hele tiden i relasjon til livet selv, i sin totalitet og helhet, for våre individuelle liv står alltid i forhold til Livet selv, det livet som sprenger grensene for våre liv, som er fra evighet til evighet, dette mysterium som vi kaller ved Guds navn.