Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Livet etter døden

Den siste tids diskusjon om fortapelsen på Verdidebatt og i Vårt Land viser at kirken er i en dyp eskatologisk krise, altså en krise når det gjelder læren om endetiden og forestillingen om et liv etter døden.

Debatten har så langt fokusert på fortapelsen, med utgangspunkt i Tor B. Jørgensens forsvar for apokatastasis, altså forestillingen om at ingen går fortapt i møte med Guds dom. Jeg vil likevel hevde at den bærer i seg en langt større problematikk enn fortapelsen og helvete.

Læren om apokatastasis er for lengst etablert seg i den norske kirke, den kommer til uttrykk gjennom en selektiv bibellesning, som glatter over spenningene i bibelens eskatologi og galant hopper over alt som handler om helvete og fortapelsen. Etter mitt syn innebærer dette en virkelighetsflukt og idealisme, der Gud til slutt ordner opp i alt som er vondt, og alle paradokser og motsetninger mellom ulike religioner og livssyn harmoniseres.

Harald Hegstad skriver om det problematiske ved en slik forståelse, og peker på hvordan denne læren har liten støtte i bibelens tekster om dommen og fortapelsen, og at den heller ikke tar på alvor menneskelig ondskap og hvordan enkeltmennesket kan snu ryggen til Gud.

Jeg er altså enig med Hegstads kritikk av apokatastasis, samtidig mener jeg at kirkens eskatologiske krise går dypere enn problematikken som knytter seg til dom og fortapelse. Etter mitt syn dreier denne krisen seg om kirkens lære og bibelens eskatologiske tekster i sin helhet, når det gjelder fokuset på et liv «etter døden.»  Denne krisen kan derfor verken løses med å fastholde fortapelsens mulighet i det hinsidige, eller ved å holde frem håpet om at alle mennesker til slutt blir frelst.

Vi har arvet forventningen om endetid og et liv etter døden fra det som startet som en jødisk endetidssekt, ved begynnelsen på vår tidsregning. Disse forestillingene har sitt utspring i Jesu forkynnelse, og de ble formet i møte med forfølgelsen av de første kristne, slik det blant annet kommer til uttrykk i Johannes åpenbaring som Bibelens siste bok.

Jesus og de første kristne levde i en virkelighetsforståelse der historiens ende var nær, mye kan tyde på at de forventet at det skulle skje allerede innenfor deres levetid. De forventet Guds overnaturlige inngripen i historien og dommen over verdens ondskap og urett.

Dette fikk Albert Schweizer til å kalle Jesus for en apokalyptisk forkynner, og det er en del av Jesu forkynnelse som vi ikke kan komme utenom. Apokalypse betyr bokstavelig talt å «løfte bort sløret», altså å åpenbare, i en slik forståelse er Jesus den som løfter bort sløret og åpenbarer det som skal skje ved historiens ende.

Etterhvert ble det klart at Guds dom lot vente på seg, lidelsen og forfølgelsene fortsatte, og den jødiske endetidssekten utviklet seg til en selvstendig religion, skilt fra jødedommen.

Forfølgelsene og martyriet satte sitt preg på kirken og de kristnes selvforståelse, men istedenfor å ta slutt ved Guds overnaturlige inngripen ved historiens ende, så tok lidelsene slutt da kirken ble til statsreligion i Romerriket, med makt til selv å dømme levende og døde. Dette har kommet til uttrykk gjennom forfølgelse og overgrep mot annerledes tenkende og troende gjennom kirkens historie.

Kirken har aldri helt kommet til rette med forestillingene om endetiden og Jesus som en apokalyptisk skikkelse, for det radikale oppbruddet som ligger i dette står i motsetning til kirkens institusjonelt konservative og samfunnsbyggende rolle. Kirken har arvet det som på mange måter er et åndelig, etisk og intellektuelt konkursbo, en mytologisk rest som det aldri har blitt gjort opp for eller tatt et skikkelig oppgjør med.

Det finnes en tvetydighet og et paradoks som går til selve kjernen i troen. Det handler om to motsvarende bevegelser i kristendommen, som har vært der helt siden kirkens fødsel og finnes som en spenning i Jesu forkynnelse, slik den er gjengitt i evangeliene. Denne spenningen går mellom eskapisme og realisme, mellom en bevegelse som søker å flykte bort fra vårt jordiske liv, og en bevegelse som søker inn til kjernen i den menneskelige eksistens.

På den ene siden har religiøs tro alltid handlet om dette, en virkelighetsflukt som i realiteten er en fornektelse av livet her og nå, på den andre siden dreier troen seg om å se livet her og nå i et annet lys, som tilstedeværelsen av noe ubetinget i våre liv, et nærvær som både er en gave og et kall til å kjempe for rettferdighet og mot det vonde.

Tiden er inne, ja den er for lenge siden overmoden, for å reformere kirkens teologi og eskatologiske forkynnelse, dette vil måtte innebære en reorientering av troen fra det som skjer «etter døden» til livet her og nå. Målet for kirkens relevans og fremtid, er om den kristne tro faktisk er relevant for dette livet, uavhengig av hva som eventuelt måtte skje «etter døden»

Det er tid for å si det tydelig, vi vet ikke, ja vi kan ikke vite, hva som skjer «etter døden.» Men vi kan omfavne denne mangelen på viten, i tro og tillit til Gud. Det er min overbevisning at et skifte av fokus fra livet «etter døden» til livet her og nå, vil åpenbare Guds rikes nærvær i våre sårbare liv, samtidig som det styrker vårt kall til å kjempe mot urettferdighet og ondskap i vår verden.

Historiens ende

35 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikkje englane i himmelen og heller ikkje Sonen, berre Faderen.37 Som i Noahs dagar, så skal det vera når Menneskesonen kjem. 38 I tida før storflaumen åt og drakk dei, gifte seg og vart bortgifte, heilt til den dagen då Noah gjekk inn i arka, 39 og ingen skjøna noko før flaumen kom og tok dei alle. Slik skal det òg vera når Menneskesonen kjem. 40 Då skal to menn vera ute på marka; éin blir henta, éin blir att. 41 To kvinner skal mala saman på kverna; éi blir henta, éi blir att.
42 Så vak då! For de veit ikkje kva dag Herren dykkar kjem. 43 Men det skal de vita: Dersom husherren visste kva tid på natta tjuven kom, så ville han vaka og ikkje la han bryta seg inn i huset. 44 Difor skal de vera førebudde, de òg! For Menneskesonen kjem i ein time de ikkje ventar det. Matt 24,35-44

Dagens tekst er en utfordring for meg som prest, for jeg skal innrømme at jeg har store problem med å komme til rette med den og de andre tekstene i Bibelen som omhandler det som på teologien språk kalles for eskatologi, altså læren om de siste tider.

Jesus og de første kristne levde i en virkelighetsforståelse, der historiens ende var nær, ja mye kan tyde på at de forventet at det skulle skje allerede innenfor deres levetid. De forventet Guds overnaturlige inngripen i historien, og dommen over verdens ondskap og urett.

Dette var en del av Jesu forkynnelse som vi ikke kan komme utenom, det er dette som fikk Albert Schweizer til å kalle Jesus for en apokalyptisk forkynner. Apokalypse betyr bokstavelig talt å «løfte bort sløret», altså å åpenbare, og i en slik forståelse blir Jesus den som løfter bort sløret og åpenbarer det som skal skje ved historiens ende.

Et slik apokalyptisk preg, ble forsterket av de første kristne, i møte med forfølgelser og lidelse, forstod Jesus som han som skulle komme med Guds dom over verdens ondskap. Dette preger både evangeliene og brevene i det nye testamentet.

Paulus mente blant annet at det var best å ikke gifte seg og få familie, fordi enden var nær. Et slikt endetidsperspektiv når sitt høydepunkt i Bibelens siste bok, Johannes åpenbaring.

Johannes sitter på øya Patmos og skriver mot slutten av det første århundre, under kraftige forfølgelser av de kristne, han skriver om Guds dom over antikrist og Kristi motstandere i verden. Mye kan tyde på at han hadde den romerske keiseren Domitian eller Nero i tankene. Han maler et visjonært og dramatisk bilde av Guds voldsomme inngripen i vår verden, og det endelig slaget mellom Kristus og antikrist ved Harmageddon.

Det er fra Johannes åpenbaring at mange av forestillingene om de siste tider kommer. Dette er forestillinger som er særlig viktige innenfor det som gjerne kalles amerikanskinspirert karismatisk kristendom. Der dyrkes forestillingen fra dagens tekst om at de troende skal rykkes bort til Guds himmel, mens de som blir igjen «left behind» må leve under herredømmet til antikrist i 1000 år.

Johannes profetier slo feil, Guds dom lot vente på seg, og i et par hundre år opplevde de kristne å være en forfulgt minoritet i Romerriket. Dette kalles gjerne for urkirken eller martyrenes kirke, en kirke som var tegnet med martyrenes blod.

I stedet for Guds overnaturlige inngripen og dom over historien, skjedde det som nok ble sett på som et mirakel blant de kristne, kirken gikk fra å være en liten og forfulgt religiøs sekt, til å bli en dominerende maktfaktor i samfunnet. Vi kjenner historien om Keiser Konstantin som omvendte seg og gjorde kristendommen til statsreligion i Romerriket.

Dette innebar et definitivt skille i kirkens historie, som forandret de kristnes selvforståelse, nå var det kirken selv som fikk makt til å felle dom over mennesker, og forfølge dem som var annerledes tenkende.

Denne historien, med kirken som en maktfaktor i samfunnet, har vart helt frem til våre dager. Men noe er i ferd med å endre seg, kirken er i ferd med å miste sine privilegier og sin makt i samfunnet og dette fører til at vi må spørre hvordan vi skal forstå oss selv som kirke. Hva er kirkens kall og oppdrag i vår verden i dag.

Paradokset er altså at vi har arvet vår forståelse av endetiden fra det som på mange måter startet som en jødisk endetidssekt, som hadde sitt utgangspunkt i en karismatisk endetidspredikant.

I vår kirke har vi vanskelig for å komme til rette med disse tingene, med Jesu forkynnelse om fortapelse, helvete og dom. Vi har på sett og vis arvet et konkursbo fra de første kristne, som vi ikke helt vet hva vi skal gjøre med.

Mange teologer og prester i vår kirke løser dette med å forkaste alt som har med fortapelse og helvete. De forkynner frimodig at alle blir frelst, og det kan synes som en forlokkende løsning. Ingen vil vel dømme folk til helvete og fortapelse i dag, og de som gjør det blir fort stemplet som mørkemenn og svovelpredikanter.

Det er vanskelig å tro på fortapelse og et helvete etter døden, en slik tanke synes dypt inhuman. Det finnes nok av helvete på vår jord, slik vi så det under andre verdenskrig, i nazistens dødsleire, men også slik vi kan se det i våre dager, i Syria, og steder der krig og ufred rår.

Helvete kan også være nært våre egne liv, i form av rusmisbruk, depresjon og angst. Men å si at mennesker går fortapt etter døden, strider for mange av oss, mot en grunnleggende forståelse av at hvert menneske på jorden er skapt og elsket av Gud.

Det som kompliserer saken er at det er like vanskelig å komme til rett med tekstene som handler om himmel og et evig liv etter døden. Lengselen, håpet og drømmen om et liv uten sykdom, lidelse og død, ligger dypt nedfelt i oss, jeg tror alle lengter etter forløsningen og å bli satt fri fra alt som er vondt her i vår verden og i våre liv.

Likevel så er det umulig å tenke seg et liv uten lidelse, sykdom og død, fordi det ville frarøve oss det som gjør oss til mennesker, altså vår sårbarhet og at vi har forgjengelige jordiske kropper.

Døden er en del av våre kropper helt fra vår fødsel, ja allerede i mors liv er døden til stede, i form av programmert celledød. Det er denne celledøden som gjør at kroppen vår fornyes og at nye og friske celler får komme til, slik at vi kan vokse og utvikle oss som mennesker.

Det er umulig å tenke seg et fullkomment liv, fordi det ville frarøve oss vår menneskelige verden, en verden som er preget av sårbarhet. Hvis drømmen om det et liv uten lidelse ble virkelig, ville vi bli som kong Midas, i det alt ble forvandlet til gull, det ville til slutt være en forbannelse.

For det er vår sårbarhet som mennesker som gir livet sin intensitet og gjør det vakkert, det er sårbarheten som gir oss våre relasjoner og kaller frem kjærligheten og omsorgen i oss. Det er sårbarhet som gjør at vi er avhengig av hverandre, fra vi kommer inn i verden som små hjelpeløse barn, til vi engang forlater denne verden og dette livet.

Men midt i vår verden, bryter Guds rike frem, iblant oss, når vi møtes som sårbare mennesker, og skjenker hverandre kjærlighetens gave. Drømmen om et liv uten lidelse vil vi alltid bære med oss, og den må være et kall til å arbeide for en mer rettferdig verden.

Samtidig må vi leve våre liv utenfor det lovede land, utenfor edens hage, det er dette som er menneskelivets grunnleggende betingelser og her har vi også vår frihet og verdighet.

Himmelen og jorden skal en dag forgå, dette forteller også vitenskapen oss. Vår historie og våre liv har sin ende, men heldigvis kjenner ingen av oss timen eller dagen. Vi er overgitt til en vår begrensede kunnskap og viten.

Ingen av oss vet heller hva som skjer etter døden, selv ikke vi som prester og teologer. Jeg tror vi er dømt, til å leve livet her og nå, uten tanke for det som kommer etterpå. Men vi kan omfavne denne uvitenheten i tillit og tro til livets og kjærlighetens Gud, også i møte med døden og historiens ende.

Ære være faderen og sonen og den heilage ande, som var og er og vere skal, ein sann Gud, frå æve til æve. amen.

 

I skråsikkerhetens hage

I skråsikkerhetens hage
vil ingen vekster gro
og ingenting blomstre
om våren
 
I skråsikkerhetens hage
er jorden trampet fast
mot steinhard grunn
 
Men tvil og kjærlighet
graver opp vår verden
som en plog gjennom åkeren
og en stille hvisken kan høres
fra stedet
der skråsikkerhetens hus
en gang sto
(gjendiktet fra The Place Where We Are Right av Yehuda Amichai)

Himmel og helvete

I kjølvannet av Bjørn Eidsvågs forestilling «Etterlyst: Jesus» på Det norske teateret, har den teologiske debatten omkring Jesus og kristen tro våknet fra dvalen. Litteraturhuset fylles til randen i Vårt Lands Jesusdebatt, og folket deles mellom de som lovpriser Eidsvågs Jesus og de som stiller seg mer kritiske til hans prosjekt.

En av de viktigste stemmene i denne debatten er Biskop emeritus Tor B. Jørgensen, han lar bladet falle fra munnen og skriver på verdidebatt «Tid for å si det tydelig: ingen går fortapt.» Jørgensen fortjener ros for sin tydelighet og at han våger å ta et oppgjør med forestillingen om helvete, fortapelse og evig pine.

Reaksjonene fra konservativt og lavkirkelig hold er forutsigbare, det stilles spørsmål ved Jørgensens bibeltroskap og fremsettes påstander om liberal vranglære. Men fra den norske kirkes ledere, fra biskopene, har det vært dørgende stille. Kanskje skyldes dette respekt for Jørgensen som biskop emeritus, og motvilje mot å gå inn i en ny utmattende teologisk debatt, like etter striden om likekjønnet ekteskap.

Biskopenes motvilje er forståelig, det er neppe en vinnende sak å forsvare fortapelsen og helvete i vår folkekirkevirkelighet, i den grad noen av biskopene fortsatt tror på livets dobbelte utgang. Fra de teologiske fakultetene og fagteologien har det også vært stille.

Det er lenge siden helvete ble forkastet av den liberale teologi. Helvetes-debatten på 50. tallet la i realiteten saken død, selv om helvete fortsatt har eksistert i beste velgående på bedehuset, i konservative og lavkirkelige miljøer. Men dette er også i ferd med å endre seg, selv blant bedehusfolket har ironien sneket seg inn når det gjelder helvetes-forkynnelse og svovelpredikanter.

I den norske kirke og blant det store flertallet av folket, står helvete igjen som tomme kulisser, tømt for kraft og innhold. Bortsett fra på Verdidebatt og i Dagen er det knapt noen som løfter øyebrynene når Jørgensen avskaffer helvete. I kirken er det et tema som blir forbigått i stillhet og sjenanse, av biskoper, prester og fagteologer.

Til tross for at Jørgensens anliggende er viktig, i at han eksplisitt tar et oppgjør med helvete, så sparker han inn åpne dører, eller rettere sagt, han sparker ned de tomme kulissene.

Det er ikke vanskelig å være enig med Jørgensen når han forkaster tanken om fortapelsen og helvete etter døden. Denne tanken har medført nok lidelse gjennom menneskets historie, for den forutsetter alltid en syndebukk, de fordømte som ikke får sin plass i saligheten, som Sartre presist sier det, «helvete er de andre».

Den eneste redningen for helvete er som eksistensiell kategori, som en benevnelse på det som i sannhet kan kalles et helvete i vår verden, enten det kommer til syne i Aleppo eller Auschwitz, eller i rus, misbruk og menneskelig fornedrelse. Helvete kan med rette beskrives som syndens konsekvens, der mennesker lever i destruksjon, fremmedgjort fra andre mennesker, Gud og dypest sett seg selv.

Læren om at alle mennesker til slutt blir frelst, apokatastasis, er populær blant mange prester og teologer, og den representerer utvilsomt et mer humant syn, enn læren om livets dobbelte utgang. Til tross for dette bærer en slik forståelse av frelsen også med seg dypt problematiske sider. Hvor forlokkende det er å bøye kne for Jesus for ateister, muslimer, jøder, hinduer og buddhister?

Det samme gjelder urbefolkning som har opplevde å måtte omvende seg fra sin religiøse arv til kristendommen. Hvordan kan det være et godt budskap til mennesker som gjennom historien har blitt utsatt for overgrep og forfølgelse i Jesu navn, at de en gang skal bøye kne for Jesus? Mener Jørgensen at dette er et godt budskap for alle mennesker, og at et slikt syn ivaretar respekten for andre livssyn og religioner, og enkeltmenneskets autonomi?

En slik etisk problematikk er det vanskelig å komme bort fra, når Jørgensen postulerer at alle mennesker skal bli frelst. For jødene som folk blir dette ekstra problematisk, etter nærmere 2000 år med forfølgelser i Jesu navn, skal de til sist endelig måtte underkaste seg, og bøye kne for ham. Ikke nok med det, de må også tilbringe evigheten med Hitler og nazistene som gjorde sitt beste for å utrydde dem som folk i dødsleirenes helvete, under andre verdenskrig. Hvordan kan vi forkynne at overgriper og overgrepsoffer skal tilbringe evigheten sammen?

Jørgensen tar avstand fra tanken om fortapelse og helvete, han leser bibelens ord om fortapelsen i sin historiske, kulturelle og religiøse kontekst, og forstår dem som bilder og metaforer. Da blir det logisk usammenhengende å samtidig ha en bokstavelig og konkret forståelse av bildene og metaforene som knytter seg til «himmelen». I dette henseende har de konservative og «bibeltro» rett i sin kritikk av Jørgensens selektive bibellesning.

Etter mitt syn må den logiske konsekvensen av å forkaste helvete og fortapelsen bli å foreta en billedlig og symbolsk lesning av alle tekstene som dreier seg om livet etter døden, og å forstå dem ut fra sin kontekst.

Den populære forestillingen om «himmelen» kan også sies å være et produkt av gnostisk og platonsk tankegods, som projiserer livet her og nå på en perfekt og overnaturlig virkelighet i det hinsidige. En slik himmel står imot troen på inkarnasjonen og Jesu ord om Guds rike, som er midt iblant oss og bryter inn i våre liv.

Dette innebærer at vi må besinne oss når det gjelder hva som skjer «etter døden», vi kan ikke lese bibelen som fasitsvaret på livets store mysterium og det ondes problem. Det gjelder også når det formuleres på en sympatisk måte som troen på at alle blir frelst til slutt. Tvert imot innebærer en slik lesning store intellektuelle, emosjonelle og etiske problem, som det ikke er mulig å komme utenom.

letting go

don`t hold it too tight
the truth that you seek
there is a lightness to life
and the truth is hidden
in the letting go
of your grasping

truth

truth is a flower
a newborn child
the feather of an eagle
soaring high
don´t hold it tight
squeezed in your hands
truth is revealed
when you let it go

Rainbow

there is no treasure
at the end of the rainbow
the gold is found
in everything you see
beneath the surface
it is hidden
the deepest truth
of you and me